Tilbake til artikler

08. oktober 2018

Bilavgiftene i Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjett 2019

Det smerter at avgiftene for diesel og bensin skal litt opp. I takt med bompenge økningen, må dessverre vanlige bilister «blø» for at andre skal slippe. AMCAR spør; hvor lenge kan dette pågå?

Vi vil ha en bredere og mer opplyst debatt omkring temaet! Å velte «alle» bilavgiftene på vanlige bilister er en usosial politisk ide. Det er heller ingen økonomisk bærekraftig idé så lenge den teknologiske utviklingen går så hurtig som den gjør. Det er heller ikke rettferdig ovenfor de vanlige bilistenes bidrag til mange av samfunnets felles goder – som ikke har noe med bilisten å gjøre i det hele og det store. Så selv om årets budsjett på engangsavgifter ikke byr på store overraskelsene for de som skal kjøpe ny bil - blir det dessverre bare dyrere og dyrere å bruke bil som er avhengig av å stoppe på en bensinstasjon. Det gjelder altså for de fleste av oss.

Det har knyttet seg større spenning til årets statsbudsjett når det gjelder bilavgiftene – enn tidligere år. Spesielt har overgangen til nye målemetoder for utslipp fra biler, fra NEDC til WLTP, vært et hett tema. Her gikk regjeringen ut tidlig i september og varslet at man ville ta hensyn til dette slik at bilavgiftene ikke skulle øke. Videre ble det signalisert at man skal forholde seg til NEDC også ut 2019. Fremleggelsen av årets statsbudsjett inneholder derfor få overraskelser for de som går med tanker om å kjøpe ny bil – når det kommer til engangsavgift. Den sedvanlige inflasjonsjusteringen, som selvsagt gjør det noe dyrere, er der. Det åpnes også opp for en CO2MPAS kalkulator på biler som bare har WLTP oppgitte utslippstall, som gjør at noen bilmodeller kan komme litt dårligere ut enn tidligere. Det vi ser er at selv innenfor samme bilmerke, og gjerne innenfor samme modellrekke – men med annen motor - så er det biler som kommer bedre ut. Totalt sett, etter AMCARs mening, en mer dynamisk tilpasning ut fra de reelle forhold. Det åpnes forøvrig opp for at man kan teste etter gammel NEDC målemetode i 2019 for de bilene som kommer dårlig ut med nye målemetoder. Her gir regjeringen altså bilbransjen en utstrakt hånd som bransjen må ta på alvor. AMCAR tror forøvrig hverken bransjen eller regjeringen bør stille uforberedt på de endringer som nå skjer for Nasjonalbudsjett 2020/21.

Derfor bekymrer det AMCAR at man ikke allerede i budsjett for 2019 sier noe mer om en omlegging av systemet. Med bakgrunn i den hurtige teknologiske utviklingen vi nå ser, mener AMCAR at det ikke lenger er hensiktsmessig for staten å stå på det gamle avgiftssystemet. TØI peker i sine evalueringer av dagens engangsavgiftssystem på noe AMCAR lenge påpekte - nemlig at effektavgiften stod i veien for at man skulle få god effekt av CO2-avgifts komponenten i avgiftssystemet. Nå mener vi det er på tide å høre på resten av AMCARs avgiftsforslag fra 2011-13.

AMCAR mener staten bør innføre MVA for alle typer biler, lik veibruksavgift for alle typer biler, lik stykkavgift for biler og en lineær CO2 avgift for de som slipper ut lokalt CO2 - på lik linje med de priser man betaler i kvotepliktig sektor. Det siste er et forslag som også «grønn skattekommisjon» foreslo noen år etter at AMCAR hadde foreslått det.

AMCAR mener vi må få et mer rettferdig og hensiktsmessig avgiftssystem for bil. Så lenge bilistene betaler avgifter til samfunnet som bidrar til å opprettholde felles goder er det viktig at dette systemet er innrettet mest mulig hensiktsmessig ut fra både fiskale perspektiv, et globalt klimaperspektiv og velferds- og sikkerhetsperspektiv for de som faktisk skal betale for godene. Vi må dessuten ha et lavere avgiftsnivå som gjør at nordmenn flest kan ta del i den sikkerhet- og miljøgevinsten det er for den enkelte bileier, samfunnet og miljøet – at avgiftene blir lavere. Hvis kjøpekraften bare inndras i relasjon til økte kjøps- og bruksavgifter for noen, stopper fornyingsprosessen opp. Høye bil- og bruksavgifter i fremtiden vil skape et klasseskille for nordmenn flest. Vi mener høye avgifter er en sinke for den teknologiske utviklingen og en unødvendig og uhensiktsmessig belasting for det lokale miljø og globale klima. Regjeringen peker selv i nasjonalbudsjett 2019 på at omleggingen til lavere engangsavgifter har vært positivt i den retning. AMCAR er derfor skuffet over at man ikke fortsetter vridningen fra vektavgift mot CO2-utslipp for 2019. Vi håper at dette er et «hvileår» før man tar den store omleggingen til et bedre egnet system for fremtiden og en totalt sett lavere engangsavgift spesielt ved kjøp av ny- eller nyere bil.

Tagger

Amcar