Juridisk hjelp

Info om juridisk assistanse for AMCAR-medlemmer.

Kjøp eller salg av bil og bilreparasjon på verksted er de desidert hyppigste årsakene til at medlemmer kontakter AMCAR med spørsmål om juridisk assistanse. AMCAR's egne saksbehandlere har underveis akkumulert betydelig erfaring med denne type saker, og vi påtar oss ofte rollen som "fredsmegler" mellom partene.

Felles for mange av henvendelsene vi får fra våre medlemmer omhandler saker der relativt beskjedne økonomiske beløp står på spill, men hvor kommunikasjonen mellom partene likevel har brutt sammen. Som i amerikanske spillefilmer kan det synes som om mange litt for enkelt faller for fristelsen til å brøle "see you in court" før de slenger på røret. Dermed eliminerer de sin egen mulighet for å komme frem til en smidig løsning. De fleste sakene vi får på bordet viser seg likevel å kunne løses uten å engasjere advokat. Det å involvere AMCAR innebærer ikke sjelden at vi er med på å få i gang igjen en strandet dialog mellom partene, samt å skissere en rettferdig løsning.

Når vi likevel noen ganger mislykkes med å bringe partene samme, er det betryggende å kunne se tilbake på et meget tett og effektivt samarbeid med våre advokater.
Har det gått helt i stå kan medlemmer i AMCAR bli innrømmet gratis konsultasjonstime hos advokat etter at vi i forkant har samtykket i det. Tilbudet begrenser seg til bilrelaterte saker. I løpet av konsultasjonstimen får du mulighet til å legge frem ditt problem, og du vil motta råd om hvordan du best skal håndtere saken videre.
Rådene du får fra AMCAR's advokater er basert på din sjanse til å nå frem med ditt krav i retten, og et eventuelt engasjement av advokat avtales direkte mellom deg og advokatfirmaet. Unntatt i helt spesielle saker av stor prinsipiell betydning, er det medlemmet selv (eller medlemmets forsikring) som dekker de kostnadene som deretter påløper.
AMCAR's rolle før og i forbindelse med en eventuell rettssak er å bidra med teknisk ekspertise som du og din advokat kan dra nytte av. I saker som omhandler amerikansk bil tillegges AMCAR's vitneutsagn erfaringsmessig stor betydning.

Våren er den tiden på året da både omsetningen av amcars og henvendelsene til kontoret om juridisk hjelp topper seg. Kanskje vil du kunne spare deg store ergrelser ved å lese videre?

Viktige råd ved privat bilhandel.

  • Husk din informasjonsplikt som selger og din undersøkelsesplikt som kjøper.
  • Usikker på om prisen er rett? Sjekk AMCAR Prisguide eller ring oss!
  • Fyll ut gjeldsbrev (hvis ikke hele kjøpesummen betales i ett).
  • Sjekk tekniske heftelser (mangellapp eller uoverenstemmelse med vognkortet) og økonomiske heftelser (Brønnøysund).
  • Få chassisnummeret dekodet (angir årsmodell, motor, etc).
  • Kommuniser kun skriftlig (hvis problemer oppstår).


For mange av oss, og kanskje særlig for amcarentusiaster, er kjøp av bil en spennende og positiv opplevelse. Kjøp av bil kan være vanskelig, og innebærer også ofte en kostbar investering. Utvalget av brukte biler er stort, og to biler av samme merke og årsmodell kan være i forskjellig stand, alt etter hvor og hvordan bilen er kjørt, og om den har vært forsvarlig vedlikeholdt.

Dessverre hender det at den positive opplevelsen av bilkjøpet blir snudd til frustrasjon over feil og mangler ved bilen. Det er derfor viktig at den enkelte bruktbilkjøper opptrer etter "føre-var" prinsippet før man inngår avtale om kjøp, slik at en passer på at man får den bilen en forventer. Om du likevel skulle ha kjøpt en bil som viser seg å være mangelfull, gir kjøpsloven deg en viss adgang til å reklamere til selgeren.

Hvilken bil man velger å kjøpe avhenger av både økonomi, prioriteringer og interesse. Selve kjøpesummen vil ofte bare være en del av bilregnskapet. I tillegg kommer utgifter til drift og forsikring. For amcarkjøpere er det vel heller ikke uvanlig at det påløper store kostnader til ombygging, restaurering og ekstrautstyr.
For å unngå å falle i feller kan det lønne seg å undersøke markedet for å bli kjent med priser og kvalitetsnivå, både hos profesjonelle forhandlere og privatpersoner.
Kjøp av bil hos forhandler er tradisjonelt sikrere enn kjøp hos privatpersoner. Dette skyldes blant annet at du ved privathandel selv må påta deg å skrive kontrakt, undersøke heftelser, undersøke bilens tekniske stand og sørge for at bilen registreres over på deg. Til gjengjeld er prisen hos private ofte lavere enn hos en profesjonell forhandler. Vi minner også om at det er stor variasjon i kvaliteten på forhandlere. Det finnes mange eksempler på at bruktbilkjøpere er lurt trill rundt av useriøse forhandlere.

Selgers og kjøpers plikter
Ved kjøp av bruktbil har selgeren informasjonsplikt, mens kjøperen har undersøkelsesplikt.
Selgers informasjonsplikt innebærer at han skal gi deg informasjon om bilens tilstand, om den har kjente feil og mangler, kilometerstand, om bilen har vært kollisjonsskadet og så videre. Selgeren er bare ansvarlig for opplysninger om bilens egenskaper som han har gitt personlig. Er selgeren et firma, vil det også være ansvarlig for sine ansatte og andre lovlige stedsfortredere, forutsatt at de har fullmakt til å gi opplysninger om den type det gjelder. Dette gjelder også opplysninger han har gitt i forbindelse med markedsføring og annonser.
På den annen side har kjøperen en undersøkelsesplikt. Etter kjøpsloven § 20 kan en kjøper "ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet". Kjøpslovens bestemmelse innebærer ikke at kjøperen er pålagt å undersøke bilen, men ved kjøp av bruktbil må det antakelig anses som vanlig at det foretas en undersøkelse. Hva som kreves av kjøper med hensyn til undersøkelsen må bedømmes forskjellig avhengig av kjøperens sakkyndighet. Det er i alminnelighet grunn til å stille mildere krav til undersøkelsen mellom privatpersoner enn mellom profesjonelle.
For den som ikke selv er bilkyndig kan det være lurt å få gjennomført en sakkyndig kontroll av bilen med sikte på en tilstandsrapport før man inngår avtale om kjøp. Tilstandsrapport får man blant annet hos NAF. Videre må man ved kjøp av bruktbil mellom private undersøke om det er pant (heftelse) i bilen. Vi minner om at det kan gå noen dager mellom den dagen da det ble tatt pant i bilen frem til panten blir registrert i Brønnøysundregistrene.

Viktig å skrive kontrakt
Selv om kjøpslovens regler gjelder ved kjøp av bruktbil, vil det være viktig å ha en kontrakt mellom partene. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, men skriftlighet bidrar til å sikre bevis for hva partene har avtalt. Dersom det etter kjøpet viser seg at bilen ikke har de egenskaper som selgeren har gitt opplysninger om, vil det normalt være lettere å føre bevis for et mangelskrav dersom kontrakten er nedfelt skriftlig.
Kontrakten bør minimum inneholde informasjon om kjøpers og selgers personalia, en identifisering av bilen med registreringsnummer, typebetegnelse, årsmodell og kilometerstand, overtagelsestidspunkt, hvilken kjøpesum som er avtalt og opplysninger om hvordan kjøpesummen skal overføres fra kjøper til selger. Videre bør kontrakten inneholde opplysninger om bilens tekniske tilstand og hvilket ekstrautstyr som skal følge med bilen.

AMCAR har utarbeidet en kontrakt for sine medlemmer - "AMCAR-kontrakten".

Denne kontrakten er meget god, og går langt videre enn hva vi har anført ovenfor om hva en kontrakt minimum bør inneholde. Den inneholder også muligheter for å gi opplysninger om det som ofte er typisk for en amcar, nemlig opplysninger om uoriginale og ombygde biler. AMCAR's kontrakt kan også fungere som en huskeliste for kjøper og selger, og sikrer et stykke på vei at begge parter oppfyller sin informasjons- og undersøkelsesplikt. Ved å følge kontrakten punktvis sikrer man informasjon om bilen har vært kollisjonsskadet, ombygd eller om det er feil ved motor, gearkasse,
bremser eller styring. Kontrakten sikrer også informasjon om kjøperen har undersøkt og prøvd bilen, og det er i tillegg rom for supplerende opplysninger.

Når bilen er solgt "som den er"

Ved kjøp av bruktbil er det relativt vanlig å inngå avtale om at bilen selges "som den er". Det er også kjøpslovens ordning at biler som er kjøpt på auksjon er solgt "som den er". Rettslig sett innebærer dette at bilen ikke har noen mangel, nettopp fordi den er solgt som den er med de feil og mangler som måtte være tilstede på avtaletidspunktet.
Men selv om selgeren har tatt forbehold om at bilen er solgt "som den er", kan bilen likevel bli ansett som mangelfull dersom den ikke svarer til de opplysninger som selgeren har gitt om den, og dersom disse opplysningene har hatt betydning for kjøperens beslutning om å kjøpe bilen, eventuelt kjøpesummens størrelse. Dersom selgeren for eksempel har opplyst at bilen er gått 50.000 kilometer, vil det være en mangel om det senere viser seg at den er gått 150.000 kilometer, selv om det er tatt forbehold om at bilen er solgt "som den er".
Videre kan en bil som er solgt "som den er", bli ansett som mangelfull dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved bilen eller bilens bruk, som selgeren måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å få kjennskap til.

Også her er det et vilkår at de manglende opplysningene ville ha virket inn på kjøperens beslutning om å kjøpe bilen, herunder prisen på den, om han hadde kjent disse på forhånd.
Om bilen er solgt "som den er" vil den også være mangelfull om det viser seg at bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.
I vurderingen skal det tas hensyn til kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, typisk når det er et åpenbart misforhold mellom bilens tilstand og pris.

Dersom bilen har feil og mangler

Kjøpsloven får anvendelse for feil og mangler som fantes på kjøptidspunktet og som selger ikke har opplyst om. Dette innebærer at kjøperen kan få et bevisproblem ved at kjøperen må kunne dokumentere at feil/mangel fantes på kjøptidspunktet. Her vil imidlertid en skriftlig kontrakt kunne være til hjelp dersom kontrakten inneholder opplysninger av betydning for den konkrete mangelen.
Om selgeren ikke har tatt forbehold om at bilen er solgt "som den er", vil kjøperen kunne reklamere dersom bilen ikke samsvarer med kjøpsavtalen. Selgeren vil da ha rett til å tilby ubedring av mangelen, men etter omstendighetene kan kjøperen ha rett til prisavslag eller å heve kjøpet. Heving kan det bare bli tale om dersom mangelen er vesentlig.
Dersom kjøpeavtalen inneholder en "solgt som den er-klausul", innskrenker dette som nevnt kjøperens adgang til å reklamere.
Det er for øvrig viktig å reklamere ovenfor selgeren så snart du oppdager feilen. Reklamasjonen bør normalt være skriftlig.
Dersom selgeren ikke er villig til å erkjenne ansvar vil dette selvsagt kunne skape problemer for kjøperen. Det kan også oppstå juridiske problemer, for eksempel spørsmål om det er en kjøpsrettslig mangel og om man har et krav mot selger. Det kan i denne forbindelse være nyttig å vite at de fleste bilforsikringer inneholder en rettshjelpklausul som sikrer rettshjelp fra advokat i tvist mellom kjøper og selger.


Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse