Tilbake til artikler

17. mars 2021

AMCAR leverer for norsk bilhobby - Klimaplan

Profil_hilberg_3.JPG

Den siste måneden har AMCAR vært mye i inngrep for norsk bilhobby. Bakgrunnen er den fremlagte Klimaplan 2021-30, som regjeringen la frem for Stortinget.

I den ligger det mange skjulte faremomenter som må avklares i forhold til hvordan norsk bilhobby kommer til å se ut i fremtiden. Klimaplanen skal behandles av stortinget før våren 2021. Det har gjort til at arbeidet har vært intensivt og krevd mye engasjement og ressurser fra AMCARs side. Vi har deltatt i debatter, svart media, hatt innlegg i lokal- regionale og riksdekkende aviser og nettsteder. Vi har fremlagt våre syn foran klima- og miljøkomiteen på stortinget, deltatt i møter med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gjennom OFV (Opplysningsrådet for Vegtrafikken). Vi har også svart formelt på høringen til stortinget og vi har gitt innspill til høringen til en rekke partier og komitéer. I sum, en formidabel oppgave. Og på vår vei er det kun AMCARs samarbeidspartner LMK, som har vært ved vår side og snakket bilhobbyens sak.

Engasjementet til AMCAR er ikke mot tiltak som kan være med å bidra til et bedre miljø og reduserte utslipp av klimagasser. Men vi er mot tiltak som har symboleffekt, altså liten eller ingen effekt på klima og miljø, til en altfor høy pris for enkeltgrupper. Og vi er mot tiltak som vil gjøre det vanskelig å ha kjøretøy som hobby, på kort og lengre sikt. I sum er det mange av tiltakene som foreslås som vil ramme norsk kjøretøyhobby direkte. I samtaler med de fleste partier på stortinget er det ikke å ramme bilhobbyen som er målet, men det kan bli konsekvensen av en del av de foreslåtte tiltakene – dersom de vedtas. AMCAR ser det derfor som kritisk at man får stoppet eller moderert en del av tiltakene. Både med tanke på den generelle bilfiendtligheten som ligger i noen av forslagene, men også av frykt for at enkeltvedtak kan ramme norsk kjøretøyhobby. Et typisk eksempel er forbud mot salg av biler med forbrenningsmotor. Generelt er det ikke et klokt forslag. Folk bør få kjøpe seg den bilen de har bruk for, dernest er det god miljø- og klimapolitikk at folk kan «bruke opp» kjøretøyene sine eller kjøpe et nyere med lavere klimagassutslipp og høyere sikkerhet. For norsk bilhobby vil et slikt forbud redusere tilgangen på nyere entusiastbiler, noe som vil føre til at rekrutteringen til kjøretøyhobbyen stopper opp. Det er ikke alle som er interessert i de eldste bilene og AMCAR vil ikke frarøve kommende generasjoner bilentusiaster gleden av å kunne kjøpe seg en nyere entusiastbil. Forbudssoner vil også kunne ramme bilhobbyen. Og allerede i dag rammes bilhobbyen av innblandingen av bioetanol i drivstoffet. I sum er det mange punkter i Klimaplan 2021-30 som utgjør en trussel mot bilhobbyen slik den er i dag, og for fremtiden. Derfor anser AMCAR det som viktig å stå opp for norsk kjøretøyhobby.

 

Oppsummert ønsker AMCAR at Stortinget i sin behandling av klimameldingen fastslår følgende:

  • Stortinget ber regjeringen om ikke å innføre forbud mot import av bensin- og dieselbiler, verken nye eller brukte.

  • Stortinget ber regjeringen innføre krav om sikringskvalitet E0 98 oktan for drivstoff for landets bensinstasjoner, slik at eldre biler har riktig drivstoff tilgjengelig med god dekning over hele landet.

  • Stortinget fastslår at en høy elbilandel er god måloppnåelse for 2025-målet om andel nullutslippsbiler i nybilsalget, og at 100 prosents elbilsalg ikke er et absolutt mål.

  • Stortinget ber regjeringen stanse videre arbeid med å forby salg av bensin- og dieselbiler.

  • Stortinget ber regjeringen stanse videre arbeid med nullutslippssoner som hindrer folk i å kjøre sin bensin- eller dieselbil i deler av norske byer.

  • Bilavgiftene bør ikke økes fra dagens nivå.

  • Avgiftsbelastningen må ikke øke på drivstoff.
  • Økt innblanding av dyrere biodiesel kompenseres gjennom redusert veibruksavgift.

  • Bilavgiftssystem som ikke gjør kjøp og bruk dyrere enn i dag, gir forutsigbarhet, og legger godt til rette for bilhobby fremover.

  • AMCAR merker seg at satellittbasert veiprising ikke er nevnt som et særskilt miljø- og klimatiltak. AMCAR ønsker ikke satellitt-basert veiprising fordi det blir for stor grad av overvåking og har ingen reell klima- og miljøeffekt.

 

 

Takk for din påmelding. Lukk