Tilbake til artikler

09. januar 2021

AMCAR vil forsvare bilismen

Grønn_dieselfyr.JPG

Regjeringens Klimaplan 2021-2030 ble offentliggjort klokken 12.00 fredag 8. januar 2021. At det er Melding nr. 13 fra Regjeringen til Stortinget og signert Det Kongelige Klima- og miljødepartement bærer bud om uheldig lesing for oss som er glad i bilen.

Så ble det også «lekket» opplysninger fra meldingen allerede for to dager siden – nemlig at det vil jobbes for at kommunene kan forby kjøring med bensin- og dieselbil i enkelte områder. Det var kanskje greit å få litt av de kontroversielle forslagene ut i forkant – tross alt berører et slikt forslag 2,7 millioner bilister og de som er avhengige av bilen. Det er ikke småtteri vi bilister skal finnes oss i når det kommer til å stå til ansvar for tilstanden i norsk klimapolitikk?

Regjeringen fastholder i Klimaplan 2021-2030 at nybilsalg skal bestå av bare såkalte nullutslippsbiler i 2025. Og Regjeringen vil følge opp arbeidet i EU og se om det er mulig å forby enkelte typer kjøretøy. Det AMCAR leser ut av det er at man ikke har lagt fra seg tanken om å forby salg av bensin- og dieselbiler i fremtiden. 2025-kravet om salg av bare nye elbiler ligger fast, sier klimaminister Rotevatn. Om målet ikke ligger an til å nås signaliserer klimaministeren at man vil skru til tiltakene.

For AMCAR er det klart at landets bilister ikke bør være glade over det de hører. Ikke alle har råd til å kjøpe seg en elbil med god rekkevidde, en elbil dekker heller ikke bilbehovet mange har. Til nå har utviklingen gått greit. Folk kjøper elbiler i stort monn, og Rotevatn burde ikke være misfornøyd om for eksempel så mye som 80 pst. av landets nye biler som selges er elbiler. Det er kjempebra – ja best i verden! Omstillingen bør ikke gå så fort at hverdagen blir vanskelig for folk. At forbud og tvang skal innføres som virkemidler er en svært farlig og alvorlig politisk helomvending som vil skape stor splittelse i Norge. Og det vil være utfordrende for en stor bilhobby.

Det andre i klimameldingen som bekymrer AMCAR er økt CO2-avgift. Økt CO2-avgift går direkte på pumpeprisen. En avgiftsøkning på CO2 til 2000 kroner per tonn vil bety ca. 4,10 kroner per liter bensin inkludert mva. For diesel betyr det 4,70 kroner. Det legges opp til at det skal bli svært dyrt å kjøre bil – som om bompenger og miljøavgiftene ikke allerede var høye nok? Om målene ikke ser ut til å nås blir avgiftsøkningen enda høyere. Dette kan bare bli dårlig for landets bilister som ikke har råd til elbil. Så her legger Regjeringen opp til økte sosiale og økonomiske forskjeller. De som har råd, får en gulrot – mens de som ikke har råd får pisk!

En av kjerneverdiene for oss som har bil som hobby, er tilgang på drivstoff av sikringskvalitet. Et tema som AMCAR har belyst og kjempet for siden 2013. I Klimameldingen foreslås mer biodrivstoff i bensin og diesel. Gamle motorer tåler ikke det. Særlig ikke entusiastbiler som kjøres på sesongbasis. Et slikt tiltak øker i hvert fall behovet for sikringskvalitet. Så sent som i september 2020 svarte Samferdselsministeren slik på spørsmål fra Stortinget om innføring av E0 98 oktan som sikringskvalitet;

En del eldre biler kan ikke kjøre på E10. I Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for 2021 foreslår Regjeringen å oppheve Stortingets anmodningsvedtak fra 2016 om å innføre E10 som bransjestandard for bensin. Dermed bortfaller også behovet for å gi regler om sikringskvalitet for biler som ikke kan kjøre på E10.

Nå, og høyst sannsynlig da svaret ble gitt, arbeidet altså Regjeringen og Klima- og miljødepartementet med en plan om å øke innblandingen av biodrivstoff. Stikk i strid med det svaret Stortinget fikk på spørsmålet. Respekten for vedtak og skepsisen til forslag blir ikke mindre av at Regjeringen snakker med to tunger. 

Det blir ikke minst viktig i den flammende saken om bruksbegrensninger og forbudssoner som det nå legges opp til. Forslaget om forbudssoner for bensin- og dieselbiler er frihetsberøvende og bilfiendtlig. AMCAR merker seg at Regjeringen ikke har en bestemmelse klar, men at den vil se nærmere på muligheten for forbud. Et slik forslag vil AMCAR sette alt inn på å bekjempe, og vi håper Stortinget stopper det. Det er urovekkende at det fremmes så uskyldig, og det er urovekkende at Regjeringen ser på forbudssoner som et tiltak for å nå målet om bare salg av nye elbiler fra 2025. De samme elbilene som ellers må finne seg i å begynne å bidra med veibruksavgift i løpet av perioden.

AMCAR opplever mye av det som foreslås i Klimaplan som pisk og symbolpolitikk uten dokumentert klimaeffekt når Regjeringen nå åpner for at by- og kommunestyrer kan forby bruk av bensin- og dieselbiler i utvalgte soner innenfor sine kommuner. Det står til og med følgende svart på hvitt i Klimaplan – der byvekstavtaler omtales; Byvekstavtalene er ikke effektberegnet. Det betyr at man ikke kjenner de klimamessige virkningene av tiltakene – i den grad de i det hele tatt er målbare. Det kan vel være like greit siden for eksempel Trondheim som by hadde økte klimagassutslipp i 2019 etter at Byvekstavtalen kom i gang. Det eneste som hadde gått ned i CO2-utslipp var biltrafikken, til tross for at den hadde økt i volum! Da er det kanskje like greit at man ikke effektberegner konsekvensen av forbudssoner mot bruk av bensin- og diselbiler. For de som må kjøre, vil jo bare kjøre en lengere vei, så effekten av forslaget vil bli høyere CO2-utslipp! Dessuten så er en elbil på piggdekk verre for bymiljøet enn en moderne dieselbil på piggfrie dekk. Så marginale effekter snakker vi om når det gjelder et dypt inngrep i folks hverdag. Her snakker vi ekkel symbolpolitikk!

Det må være lov å stille spørsmål ved om kommunale styresmakter og Regjeringen er i utakt med befolkningen. Når vi ser hvor liten klima-effekt disse svært alvorlige og inngripende tiltakene i seg selv utgjør, og til en høy pris for befolkningen, er det naturlig å spørre seg det. Det er overraskende lite erfaringslæring og erkjennelse av lettoppfattlige forhold i mange av de bilfiendtlige forslagene. AMCAR har derfor fått Norstat til å gjennomføre en landsomfattende undersøkelse rett før jul 2020 som viser følgende:

  • To av tre av de spurte mener Stortingets vedtatte mål om at nybilsalget av personbiler i 2025 bare skal være nullutslippsbiler - er urealistisk.

  • Syv av ti er mot et forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler etter 2025.

  • Bare èn av tre av de spurte mener at en elbil vil kunne dekke deres behov for transport i hverdag og ferier, og de som svarer ja er stort sett byfolk.

AMCAR har over tid opplevd en voksende avstand mellom politikkken som føres og befolkningens oppfatning når det kommer til bilismen i Norge. Den forsterkes i fremleggelsen av Klimaplan 2021-2030. Det virker som om motstand mot bil og bilisme i Norge er drevet frem av politikere i de største byene. Bilmotstanden er bygget på ideologi, ikke sunn fornuft, og har en rekke negative konsekvenser. Det gode liv – i hele landet – inkluderer tydligvis ikke 2,7 millioner bilister og de som er avhengig av bilen. Det er helt sikkert. AMCAR vil derfor i tiden fremover intensivere vårt arbeid for den norske bilisten og den norske kjøretøyhobbyen.

Støtt AMCAR i vårt arbeid – bli medlem!

Takk for din påmelding. Lukk