Tilbake til artikler

24. april 2024

Enklere avgasstestkrav for ombygde biler 30 år og eldre

Loensethagen.jpg

Statens vegvesen har nå, etter ønske fra AMCAR, publisert en høring der det foreslås at biler eldre enn 30 år, regnet fra 1. gangs registrering uansett hvor i verden, fritas fra kravet om syklustest som inntrer når avgassystemet påvirkes av ombygging.

Det vil imidlertid fortsatt være et krav om at bilen skal være utstyrt med utslippsreduserende komponenter i samsvar med de krav som gjaldt i Norge på det tidspunkt bilen ble registrert første gang, uansett hvilket land. Det er et grunnleggende prinsipp at en bil skal opprettholdes i en slik utførelse at den oppfyller de kravene som gjaldt da den ble registrert første gang i Norge, jf. bilforskriften § 1-7.

AMCAR sin tekniske avdeling bistår mange av våre medlemmer i ombyggingssaker som omhandler ombygging av kjøretøy. Vi har over tid erfart at de krav bilforskriften setter til bilens komponenter kan være svært vanskelige å tilfredsstille når bilene blir eldre. Noe så enkelt som at originale komponenter ikke lenger finnes. Derfor har det vært viktig for AMCAR å ta opp i samarbeidsmøtene vi har med Statens Vegvesen, Fagseksjon og SFOOR forslag til å endre dagens regelverk slik at det både tar hensyn til miljø og sikkerhet, men at det også har en realisme i seg i relasjon til at det er mulig å etterfølge. Forslaget innebærer at biler som er 30 år eller eldre, regnet fra 1. gangs registrering uansett hvor i verden, når det fremstilles for Statens vegvesen for godkjenning etter ombygging, fritas fra krav om syklustest. De fritas imidlertid ikke fra å utrustes med de utslippsreduserende komponentene som kreves iht. de reglene som gjaldt da bilen var registrert første gang. Det vil si at dersom bilen er utstyrt med f.eks. katalysator (med O2-sensor), så må den være utstyrt med dette også etter ombyggingen. I vårt forslag til krav har vi foreslått at brukskrav til utslipp skal tilfredsstilles. Dette er krav som måles ved EU-kontroll og er regulert i egne bestemmelser i det tekniske regelverket, eksempelvis kjøretøyforskriften § 25-3.

Slik regelverket framstår i dag er det i praksis umulig å tilfredsstille dokumentasjonskravene for avgass dersom kjøretøyet som bygges om har førstegangs registreringsdato 01.01.1989 eller senere. En slik lemping i regelverk vil derfor være avgjørende for fremtidig mulighet for både reparasjon og ombygging av eldre biler. AMCAR ser en trend i at nyere og nyere kjøretøy bygges om, og i løpet av noen få år vil hoved tyngden av de kjøretøy som bygges om være nyere enn 1989-modeller, men eldre enn 30 år.

Grunnen til at Statens vegvesen foreslår denne lempingen, er at de ønsker å etterkomme bilhobbymiljøets ønske om større muligheter til å bygge om bilene også ved at motor/avgassystem berøres. Ombygging av biler er en viktig del av denne hobbyen, men regelverket slik det er i dag begrenser denne muligheten. Takket være AMCARs arbeid og grundige utredning i saken anser Statens vegvesen de miljømessige konsekvensene ved en slik endring som minimale. Forslaget er dessuten i tråd med Hurdalsplattformen som slår fast at regjeringen skal «sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken».

Høringsfrist for denne viktige saken er satt til 7. juni, og foreslått ikrafttreden er angitt til ‘’straks’’. AMCAR håper med dette at kjøretøyhobbymiljøet kan operere under vesentlig bedre betingelser allerede fra høsten 2024.
Lenke til høringen: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/forslag-til-lemping-av-krav-til-avgasstest-ved-ombygging-av-bil-eldre-enn-30-ar/

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Takk for din påmelding. Lukk