Tilbake til artikler

17. juni 2021

Personlige kjennemerker begrenses til 6 tegn på små skilt

bilskilt.jpg

Det er gledelig at ordningen med personlige kjennemerker nå også utvides til å kunne brukes på de mindre skiltformatene. Helt fornøyde er vi allikevel ikke!

AMCAR kan ikke se at det foreligger noen logikk i at antall tegn skal begrenses til totalt seks tegn, mellomrom inkludert, for de foreslåtte kjennemerkeformatene. Ved å videreføre allerede fastsatt fontstørrelse for de respektive kjennemerkeformatene så har disse utvilsomt tilstrekkelig plass til å videreføre eksisterende tegnbegrensning for personlige kjennemerker som er begrenset oppad til syv tegn, mellomrom inkludert.

Vi har allerede i dag stort, smalt kjennemerke i personlig variant. Vi har også over flere år hatt en ordning med mulighet for å få tildelt små kjennemerker. Det ble fra Statens vegvesen side, ifm. høring vedr. små kjennemerker rettet stort fokus på det som gikk på potensiell problematikk rundt kjennemerkenes lesbarhet. Den samme problematikken ble tatt opp av Statens vegvesen ifm. høring vedr. aksept for US-skilt i 2019. I sistnevnte høring var imidlertid problematikken rundt lesbarhet vesentlig nedtonet. AMCAR kan heller ikke nå i ettertid se at det har vært noen problem ifm. lesbarhet. Man kan derfor, på bakgrunn av ovenforstående, konkludere med at det ikke finnes et reelt problem ifm. lesbarhet.

Kombinasjonene av disse, mindre skiltformat med personlig tegnkombinasjon, skal derfor heller ikke kunne bidra til problemer med lesbarhet, forutsatt at fontstørrelse for de respektive skiltformatene videreføres.

En begrensning, slik foreslått av Statens vegvesen, er ikke forankret i fysiske begrensninger hverken i forhold til kjennemerkenes størrelse eller lesbarhet. Begrensningene vil imidlertid sette en uforholdsmessig begrensning for de som eventuelt måtte ønske å benytte seg av personlig kjennemerke i et format som fysisk passer på kjøretøyet.

Intensjonen med personlig kjennemerke er at bileier skal kunne komponere en tall- / bokstavkombinasjon som for vedkommende har en betydning. Dette kan oppnås ved å benytte et fullstendig ord, forkortelser, eller en kombinasjon av disse. En begrensning til å kunne benytte maksimalt seks tegn, mellomrom inkludert, i kombinasjon med en noe rigid fastsettelse av antall tegn pr. linje vil gjøre det svært vanskelig å benytte seg av ordningen.

Ordningen er trolig fra Samferdselsdepartementet ment som en utvidelse og sånn sett forbedring av allerede eksisterende ordning. Statens vegvesen får imidlertid dette til å framstå som et spill for galleriet. Ordningen, i dens nå foreslåtte form, vil utløse alle nødvendige tiltak i forhold til systemendringer og tilrettelegging hos Statens vegvesen. Ordningen vil imidlertid, på grunn av foreslåtte begrensinger, kunne benyttes av et svært begrenset antall. Kanskje er det dette som også er Statens vegvesens intensjon? Les hele AMCARs høringssvar her hvor vi også tar opp senter-justering av font på U.S skilt. Dette er «fillesaker» som enkelt kan ryddes opp i av Statens Vegvesen.

Tagger

Nyheter
Takk for din påmelding. Lukk