Tilbake til artikler

14. august 2021

AMCAR foreslår nytt bilavgiftssystem frem mot 2025

JaktHilberg+copy.jpg

Bilen er utrolig viktig for folk i vårt langstrakte land, og bilpolitikk kan derfor avgjøre valget til høsten. Men verken regjeringen eller opposisjonen har fortalt velgerne hvordan de vil avgiftsbelegge bilen i årene fremover. Derfor lanserer AMCAR nå et forslag til et fremtidig bærekraftig bilavgiftsystem. Så får politikerne ta stilling til det og fortelle velgerne og AMCAR hva de mener.

Flere politikere vil ha slutt på bensin- og dieselbilsalg fra 2025. AMCAR mener en absolutt sluttdato ikke er noen god løsning verken for familier eller arbeidstakeres behov i hverdagen. For mange er fortsatt ikke elbil et godt alternativ. Det vil heller ikke føre til nødvendig fornyelse av bilparken om folk utsetter kjøp av ny bil.

- Det vi trenger er et avgiftssystem som både fordeler avgiftsbyrden på alle bilkjøpere og sørger for fornyelse av bilparken. Dessuten må vi ta hensyn til bilhobby og entusiastbiler. Disse bilene kjøres så lite at det ikke gir mening å ilegge dem høye avgifter på linje med biler som kjøres hver dag hele året.

Avgiftsinntektene har til nå kun kommet fra bensin- og dieselbiler. Et nytt avgiftssystem må derfor på plass i god tid før 2025 for å unngå at statens inntekter forsvinner eller at bensin- og dieselbileiere skal bli flådd.

-Det er ikke lenge til 2025 og årets stortingsvalg er dermed den eneste muligheten velgerne får til å vurdere hvilket parti som har den beste løsningen for fremtidens bilavgifter.

Dagens bilavgifter er på felgen

Dagens bilavgiftsystem er i ferd med å knele. 19 prosent av de solgte bilene står for 78 prosent av statens inntekter fra engangsavgiftene. Det er gjerne større familiebiler som rammes, og når merverdiavgift etter all sannsynlighet innføres på elektriske biler i det samme segmentet vil det bli enda verre.

 – At de vil innføre mva for elbiler over 600.000 kroner er det eneste politikerne har fortalt oss. Det er å se fremtiden gjennom nøkkelhullet og gir velgerne lite informasjon om hvordan man skal oppnå fornyelse av bilparken, mener AMCAR.

- Mens vi venter på politisk handlekraft lanserer derfor vi i dag et helhetlig forslag til et bærekraftig bilavgiftssystem, prinsipper om man vil, som ivaretar hensynet både til trafikksikkerhet og miljø. Forslaget er enkelt, forutsigbart og vil kunne tilpasses ulike politiske ønsker når det gjelder avgiftstrykk.

AMCARs forslag

Dette er grepene AMCAR foreslår:

  • Engangsavgiften legges om til en stykkavgift på 20 000 kroner, pluss en gradert miljøkomponent basert på utslipp på 200 kroner per gram per km i oppgitt utslipp. Miljøkomponenten gjøres lineær, slik at den ikke straffer større familiebiler uforholdsmessig. Elbiler får halv stykkavgift på 10.000 kroner.
  • Trafikkforsikringsavgift innføres for elbiler på linje med andre biler.
  • Veibruksavgift for elbiler legges på trafikkforsikringsavgiften.
  • MVA opprettholdes på bensin- og dieselbiler og innføres gradvis over tre år på såkalte nullutslippsbiler fra 2026.
  • Omregistreringsavgiften beholdes som den er.
  • CO2-avgift på drivstoff beholdes på 2021-nivå
  • Bruksfradrag på engangsavgiften settes til 100% etter 10 år, slik at importerte biler eldre enn dette slipper engangsavgift.

- For AMCAR og bilentusiastene må bilavgiftene gjerne bli lavere enn i dag, men man må altså tørre å nærme seg problemstillingen på en konstruktiv måte. AMCARs forslag legger grunnlaget for det.. 

Ny modell for engangsavgiften
AMCAR foreslår en helt ny modell for engangsavgiften. For å sikre en viss inntekt til fellesskapet innføres en stykkavgift når man kjøper bil på 20.000 kroner og halv avgift på elbiler på 10.000 kroner. I tillegg innføres en flat utslippskomponent i avgiften for å beholde insentiver til å velge bilmodeller som slipper ut mindre. Satsen bør være den samme per utslippsenhet, ikke sterkt progressiv som i dag.

AMCAR foreslår en flat sats på 200 kroner per g/km av oppgitt WLTP-utslipp. En slik omlegging vil gi noe mindre proveny ved omleggingen, men vil sikre inntekter og et bærekraftig avgiftssystem, samt forutsigbarhet for bilkjøpere i årene fremover. Varebiler følger samme modell.

Alternativet vil være null avgiftsinntekter fra elbilene. AMCAR antar at modellen for ny engangsavgift vil redusere inntektene fra engangsavgiften med om lag 4 mrd. kroner.

Nedenfor er eksempler på utslag av AMCARs forslag til nye bilavgifter:

Tabellen viser at også elbilene må bidra med noen avgifter når man kjøper dem. Familiebiler og hobbybiler vil få betydelige lettelser. Og det skulle bare mangle. Å gjøre familiebiler billigere har en god sosial profil. At entusiastbiler som nesten ikke kjøres skal betale skyhøye klimaavgifter ved kjøp, slik det er i dag henger ikke på greip, og det retter vi selvsagt på med vårt forslag. I tillegg mener vi at vårt forslag bidrar til at norske forbrukere og importører/forhandlere får bedre forutsigbarhet og at avgiftsnivået i Norge harmonerer mer med resten av verden.

Les mer!

Takk for din påmelding. Lukk